Blog Logo
Download QuantumLeap

Grunnlaget for et godt turnusarbeid

Skift- og turnusarbeid er planmessig arbeid på forskjellige tider av døgnet.

Hva som er lovlig reguleres av arbeidsmiljøloven.

Begrepet brukes hovedsakelig i virksomheter hvor det er nødvendig med 24 timers service og det er vanlig at man har tre skift.

Et skift på morgenen, et på ettermiddagen/kvelden og det tredje som et nattskift, gjerne fra midnatt og frem til morgenskiftet.

Begrepet turnus benyttes også innen detaljhandel og der har også behovet for lengere åpningstider økt kraftig de senere årene.

Hovedutfordringen ved en turnus er å lage en plan som ivaretar ulike interesser og krav:

  • antall kunder/pasienter
  • produksjonsplan (antall operasjoner/antall enheter produsert)
  • eiers forventinger
  • kunders/pasienters forventninger
  • arbeidsmiljølovens bestemmelser (hviletid per dag, uke o.l.)
  • de ansattes behov for ferier, rettferdig fordeling av oppgaver, lik belastning , lik mulighet for utvikling, og ikke minst personlige ønsker og behov.
  • Sikkerhetsmessige behov som for eksempel minimumsbemanning
  • Kompetansekrav til spesielle posisjoner

QL Time ivaretar alle disse behovene og det gjøres på følgende måte:

Virksomhetens behov:

Kan defineres som rene kronebudsjetter, volumbudsjetter med omregningsfaktorer til timeverk o.l. eller i form av posisjoner innen gitte timeintervaller.

Vanlig måte å kontrollere på er å måle arbeidskostnad eller timeverk mot salg- /produksjonsbudsjett.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser:

Valideringsbestemmelser defineres for hvert regelsett (stilling / tariffavtale) og ivaretar de obligatoriske krav i forhold til arbeidsmiljøloven.

Ferieplanlegging:

Ferie kan planlegges fortløpende og arbeidsplaner med ferie- og sykdomsfravær vises automatisk for perioden.

Dersom ekstra ferie / sykdom kommer i en etablert turnusplan så vil man enkelt se konsekvensen, både med hensyn til krav til kompetanse, tilstedeværelse og effekt på virksomhetens krav.

Alternative løsninger vil også kunne foreslås (som er innen rammen av lovverket og som har rett kompetanse).

Sikkerhetsmessige behov:

For eksempel minimumsbemanning i gitte perioder.

Minimumsbemanning kan defineres på samme måte som virksomhetens behov (se også kompetansekrav).

Kompetansekrav:

Enhver posisjon / stilling kan beskrives som er en rolle med krav til formell kompetanse og/eller en eller flere ulike stillingstyper.

Hver enkelt ansatt har også en kompetansebeskrivelse og en stillingstype.

På denne måten knytter man sammen kompetansekravet på turnusplanen med de som arbeider turnus.

QL Time vil automatisk fortelle hvilken type kompetanse som ikke er dekket opp etter formelle krav.

Turnus:

Turnus inngås normalt for en gitt periode (halvt år) og dette registreres som «arbeidstidsavtale».

Planen kan endres fortløpende med å legge til eller trekke fra personer med bakgrunn i sykefravær/ ferie, endret «produksjonsbehov» etc.

Dersom en ferie registreres og et kompetansekrav dermed ikke oppfylles vil dette bli varslet.

En helautomatisk beregning av turnusplan er neppe mulig å få til fordi mye vil være styrt av hendelser som ikke er kontrollerbare, samt det faktum at individuelle behov bør telle med i planleggingen og at det mellom ulike krav vil være vanskelig å vekte maskinelt.

QL Time gir deg verktøyet for å kalkulere turnus planen uke etter uke basert på inngåtte formelle avtaler, samt mer uformelle avtaler som tar hensyn til personlige behov. Den siste lille «finpuss» for å optimalisere det hele må gjøres manuelt, men resultat måles både mot virksomhetskrav, lovverk og kompetanse så man enkelt kan kontrollere at man ligger innen rammen for akseptabel avvik av de ulike styringsparametere.  Kundesider
QuantumLeap Production Ltd © Kopibeskyttet . Alle rettigheter
Subscribe RSS feed Subscribe newsletter Quantumleap on Facebook Follow us on Twitter Check out our blog