• EN
  • LT
  • NO
  • SE
  • RU
  • PL
  • KH

ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា

ការរៀបចំគ្រប់គ្រងពេលវេលា

ពត៌មានទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង និងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Azure មួយ (អាចត្រូវបានបង្កើតក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ផងដែរ) ។ វាអាចត្រូវបានចូលដំណើរការពីកុំព្យូទ័រដែលមានតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេត និង ដែលបានដំឡើងកម្មវិធី QL Time ណាមួយ។ បញ្ជូលកាលវិភាគ និង កិច្ចព្រមព្រៀងការងាររបស់អ្នក ហើយ QL Time នឹងផ្តល់ឱ្យគម្រោងផែនការសម្រាប់រយៈពេលណាមួយដោយស្វ័យ -ប្រវត្តិ ។ ផែនការនេះផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការចំណាយ សរុបសម្រាប់ ចំនួនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និងប្រៀបធៀបផែនការ របស់អ្នកដែលបានគ្រោងទុកសំរាប់ថវិកាចំណូលចំណាយ ។ គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ ដូចជាការងារ ថែមម៉ោង, ម៉ោងអាក់រអួល, ការធានារ៉ាប់រង ។ល។ ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់។

ប្រមូលទិន្នន័យ។ ម៉ោងចូល/ម៉ោងចេញ លើបណ្តាញផ្ញើសារឬការប្រើស្ថានីយ

ម៉ោងធ្វើការជាក់ស្តែងដែលបានមកពីស្ថានីយដែលមាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ, អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ញើសារជាអក្សរឬគ្រាន់វាយ cregweb.com តាមរយៈបណ្តាញ ឬសេវានៅក្នុងកម្មវិធីរុករកណាមួយ,ចុចម៉ោងចូល/ម៉ោងចេញ ដោយបញ្ចូលលេខផ្ទាល់ខ្លួន ហើយបញ្ជូនទៅមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

ការគោរពភាពជាឯកជន

ប្រើ QL Admin ជាអ្នកកំណត់សិទ្ធិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ មានតែមនុស្សដែលត្រូវបាន ជ្រើសរើសរួច ទើបអាចមានសិទិ្ធចូលដំណើរការក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យបាន។

គំរូប្លង់បុគ្គល

អ្នកប្រើប្រាស់អាចរៀបចំ QL Time window តាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ ការកំណត់មិនត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅទេ ។អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានប្លង់គំរូតែមួយគត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ។

លទ្ធផលអនុវត្តន៏

ការធ្វើផែនការដោយផ្អែកលើជំនាញ

បង្កើតកាលវិភាគការងារត្រូវទាមទារនិងផ្អែកតាមជំនាញ។ កម្មវិធីនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់គ្រង ប្រសិនបើការធ្វើ ផែនការនេះមិនត្រឹមត្រូវឬត្រូវបានធ្វើផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងការងារ។ ជួយបង្កើតកាលវិភាគល្អបំផុតមួយដើម្បីសន្សំសំចៃការចំណាយ។

ក្រាហ្វិកផែនការ

បង្កើតក្រាហ្វិកកាលវិភាគការងារ ជាក្រុមនិម្មិត , នាយកដ្ឋានឬក្រុមហ៊ុនមួយ។ ជាវិធីមួយងាយស្រួលបំផុត ក្នុងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ,​ ការកំណត់បញ្ហានិងវិធីដោះស្រាយមាននៅក្នុងកាលវិភាគ។

តាមច្បាប់ប្រទេស

QL Time ធ្វើការគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស ។ ប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់ពន្ធ និងច្បាប់នៃការទូទាត់ ផ្សេងៗគ្នា។ ដូច្នេះអ្នកប្រើត្រូវជ្រើសយកការកំណត់ស្របទៅតាមច្បាប់ហើយកម្មវិធី នឹងធ្វើការគណនា ហើយនិងផ្ដល់ឱ្យនូវលទ្ធផលចុងក្រោយ។

ពហុនាយកដ្ឋាន

QL Time ផ្ដល់នូវឱកាសក្នុងការបន្ថែមនាយកដ្ឋាន ឬ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដែលមានការចាំបាច់ ។ ការគណនាត្រូវបានផ្ដល់សម្រាប់ឯកតាដោយឡែកៗពីគ្នាឬ រួមគ្នា។

កំណត់ការជូនដំណឹង

កំណត់សំឡេងរោទិ៍ដើម្បីរំលឹករឿងសំខាន់ៗដែលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិក។ ដូចជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ, ថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬអ្វីៗដែលអ្នកអាចគិតចង់បាន។

វិធាននៃការគណនា

អ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិដើម្បីកំណត់វិធាននៃការគណនានិងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់។

ការបង់ប្រាក់បន្ថែមម៉ោង

អ្នកគ្រប់គ្រងអាចកំណត់ច្បាប់សំរាប់ការបង់ប្រាក់បន្ថែម។

ម៉ោងបន្ថែម

QL Time នឹងធ្វើការកាត់ចោលរាល់ម៉ោងបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដោយពិនិត្យទៅតាមច្បាប់ការងារដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា នៅតាមប្រទេសនិមួយៗដើម្បីគណនាប្រាក់ខែ។

ម៉ោងររអាក់រអួល

ប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើការពិពណ៌នាអំពីច្បាប់សំរាប់ពេលវេលាការរអាក់រអួលនិងមានរូបមន្តសំរាប់ការបង់ប្រាក់ខុសៗគ្នា ។ QL Time រកឃើញម៉ោងរអាក់រអួលនិងការគណនាម៉ោងធ្វើការ, ទូទាត់,តម្រឹមទៅតាមម៉ោងរអាក់រអួល។

មុខងារវេនយប់ ផ្លាស់ប្តូរការចំណាយ

ពេលខ្លះនិយោជិតធ្វើការបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត។ កម្មវិធីភាគច្រើនជួបបញ្ហា ។ សម្រាប់ QL Time នឹងធ្វើការបែងចែកម៉ោងធ្វើការនិងប្រាក់ខែជាពីរថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បែងចែកការចំណាយសំរាប់ថ្ងៃទីមួយឬថ្ងៃទីពីរនៃការផ្លាស់ប្តូរវេននៅពេលយប់ ។

ច្បាប់សំរាប់ម៉ោងដែលអាចបត់បែនបាន

កំណត់កាលវិភាគដែលមានភាពបត់បែនបាន។ កំណត់ម៉ោងនៅពេលដែលនិយោជិកអាចចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់កិច្ចការ, ម៉ោងសម្រាកសំរាប់អាហារថ្ងៃត្រង់។

ផែនការសម្រាក

ផែនការសម្រាកមាននៅក្នុងកាលវិភាគបុគ្គលិក។

ផែនការវិស្សមកាល

គម្រោងវិស្សមកាលរបស់និយោជិត។

ធនាគារម៉ោង

មានសមត្ថភាពដើម្បីប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសរបស់ធនាគារម៉ោង ។ បុគ្គលិកត្រូវជ្រើសរើសកំណត់ម៉ោងដើម្បីធ្វើកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួន ។

ពេលម៉ោងប្រាក់បៀវត្ស

វិភាគពីនិន្នាការ

ផែនការល្អគឺផ្អែកលើគន្លឹះ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អ ។ ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិ ទិន្នន័យឬទិន្នន័យថវិកា (កម្រិតថយចុះក្នុងមួយម៉ោង) អ្នកវិភាគបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានមានដ៏មានប្រយោជន៍ចំពោះបុគ្គលិកឬរកទីតាំងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងកាលវិភាគការងារដែលមានស្រាប់របស់អ្នក ។ QL Time នឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានដែលមានមូលដ្ឋាន លើការផ្លាស់ប្តូរការលក់ជាមធ្យម ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប្រៀបធៀបទៅនឹងគម្រោងថវិកាដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរ ឡើងសំរាប់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាបុគ្គលិក។

ព្រឹត្តិការណ៍ និង ហេតុផលផ្សេងៗនឹងគម្រោងផែនការបង់ប្រាក់

QL Time ផ្តល់នូវបញ្ជីដ៏ធំមួយសំរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលមានផលប៉ះពាល់ឱ្យដល់ប្រាក់ខែ។ ឧទា. វាអាចជាការឈប់សម្រាកឈឺឬអ្វីផ្សេងៗទៀត។ បញ្ជីនេះអាចត្រូវបានពង្រីកដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

គន្លឹះកាត់

គន្លឹះកាត់អាចជួយអោយចំណេញពេល។ ផ្តួចផ្តើមសំរាប់សកម្មភាពណាមួយដោយប្រើបន្សំគន្លឹះកាត់យ៉ាងសាមញ្ញ។

 

ការស្វែងរក

ការស្វែងរកឯកសារនិមួយៗ ។ លទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកមានផ្សេងៗគ្នា: ឃ្លាត្រង់,និង មានការត្រួតគ្នាដ៏ទូលំទូលាយ។ល។

មុខងារជម្រើសសំរាប់ការបម្រុងទុក

កំណត់ការបម្រុងទុកមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងករណីណាមួយឡើយ។

ភាសាអព្យាក្រឹត

QL Time មាន ៥ ភាសារួមបញ្ចូលគ្នា: ភាសាអង់គ្លេស, ណ័រវេស, ស៊ុយអ៊ែតរុស្ស៊ី និងលីទុយអានី។

ទីតាំងអព្យាក្រឹត

ដំណោះស្រាយការគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ ។ វាមានភាពងាយស្រួល ប្រើប្រាស់សំរាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានការិយាល័យស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នា។ ដំណើរការរបាយការណ៍រូបិយប័ណ្ណណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត ។ មុខងារនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាប្រើ អាចទទួលបានរបាយការណ៍ក្នុង រូបិយប័ណ្ណដូចគ្នា រួមមានគម្រោងថវិកា។ ពេលវេលាក៏អាចត្រូវបានបម្លែងទៅ ជាពេលវេលាមូលដ្ឋាន ដើម្បីប្រៀបធៀប សំរាប់អ្នកដែលធ្វើការ ក្នុងពេលដូចគ្នា ។

ការគ្រប់គ្រងធនធាន


ចូលដំណើរការពីគ្រប់ស្ថានីយទាំងអស់

បុគ្គលិកអាចរកមើលកាលវិភាគ, ម៉ោងចុះname, លុយម៉ោង, ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន, ដើម្បីដឹងថាអ្នកណាដែលត្រូវបានចុចម៉ោងចូល និងផ្សេងៗទៀតស្រដៀងគ្នា ។

ផ្ញើសារទៅស្ថានីយ

ផ្ញើសារទៅឱ្យបុគ្គលិកណាម្នាក់ឬច្រើននាក់, នាយកដ្ឋាន, ក្រុមហ៊ុនឬជ្រើសរើសស្ថានីយ។ សារទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញ សម្រាប់ជ្រើសរើស។

បង្កើតក្រុមនិម្មិត

អ្នកប្រើអាចបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ ,ឋានានុក្រម និងក្រុមនិម្មិតដោយគ្មានដែនកំណត់។

ទម្រង់បុគ្គលិក

សំរាប់រក្សាទុកទិន្នន័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិក: ពត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួននិងទំនាក់ទំនង, កិច្ចសន្យាការងារ, កិច្ចព្រមព្រៀងការងារនិងកាលវិភាគ,និងផ្សេងៗទៀត។

របាយការណ៍


របាយការណ៍ដែលអាចប្ដូរតាមបំណង

ទទួលបានរបាយការណ៍ផ្សេងៗដោយឡែកពីគ្នាតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើសដំណឹងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក។

ការនាំចេញទៅប្រព័ន្ធបញ្ជីបើកប្រាក់ខែផ្សេងៗគ្នា

QL Time នូវការគណនាប្រាក់បៀវត្សដែលមានមូលដ្ឋានលើម៉ោង, ម៉ោងធ្វើការបន្ថែម ,ពេលវេលាអាក់រអួល, ពន្ធ និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។

ការនាំចេញជាទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា

ជ្រើសរើសទម្រង់ដើម្បីនាំចេញទិន្នន័យ។

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភារកិច្ច

ការរួមបញ្ចូលគ្នា QL Task – កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភារកិច្ច

QL Time បានចែករំលែកមូលដ្ឋានទិន្នន័យដូចគ្នានឹង QL Task ដែល។ ទិន្នន័យ QL Time ដែលអាចរកបានដើម្បីប្រើមាននៅក្នុង QL Task – កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភារកិច្ច។ ឧទាហរ គណនាចំនួនម៉ោងពិតប្រាកដដែល បានចំណាយលើភារកិច្ច របស់បុគ្គលិក ដែលធ្វើដោយដៃក្នុងការចុចម៉ោងចូល មុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការ និងចុចម៉ោងចេញ នៅពេលដែលបញ្ចប់ការងារ, កម្មវិធីនឹងធ្វើការគណនារកចំនួនម៉ោងដែលត្រូវបានចំណាយលើភារកិច្ចដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ម៉ោងចុះname អាចធ្វើចប់សព្វគ្រប់ដោយ ប្រើកម្មវិធី QL Task ,ប្រើទូរស័ព្ទចល័ត, ផ្ញើសារជាអក្សរ , ស្ថានីយឬអនឡាញ។

គ្រាន់តែលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន

គ្មានការបង់ប្រាក់ជាលើកដំបូង

សូមសាកល្បងប្រើ QL Time ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយគ្មានសេចក្ដីលម្អិតអំពីការបង់ប្រាក់ណាមួយឡើយសម្រាប់រយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយឥតគិតថ្លៃ

គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់នឹងត្រូវទទួលបានកម្មវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការជួយគាំទ្រ

Quantumleap ផ្តល់នូវការជួយគាំទ្រដោយផ្ទាល់ និងការគាំទ្រដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញ

 

(EN) By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. (EN) more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

(EN) Close